Предизвикателства пред бизнеса

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ,
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

Функционирането на бизнес организациите в един несигурен свят идва с редица предизвикателства. Основното сред тях е свързано с приспособяване на организацията към динамичните промени във външната и вътрешна фирмена среда. Един от начините за повишаване на оранизационната ефективност и стимулиране на устойчивото бизнес развитие е свързан с доброто познаване на човешкия ресурс в организацията и факторите, които определят равнището на тяхното представяне. Човешкият ресурс до голяма степен определя управленските процеси и дейности в организацията, рамката на организационно поведение и стои в основата на приспособителните процеси на бизнеса.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:

Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации "Оупън Майнд". Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Проектите на центъра целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуеър за управление на човешкия ресурс в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моят център по управление.

ПРОЕКТИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ "ОУПЪН МАЙНД" ЕООД са описани на 
www.dnamanagement.org.

Моите програми по Мениджмънт имат за цел да повишат управленските компетенции - знанията и уменията, на фирмения персонал. Те включват модули по управление, разработени от американският институт по управление - "Питър Дръкър", както и модули по управление, базирани на научните разработки на ръководителя на Центъра - Виктор Ст. Хаджиев. Програмите са пригодени за управители и служители на малки, средни и големи организации; директори, консултанти, служители в държавната/общинска администрация и на неправителствени организации; преподаватели, изследователи и студенти; и към кадри, които искат да актуализират и/или развиват управленската си квалификация.

СЕРТИФИЦИРАЙТЕ СЕ В ОБЛАСТТА НА ДНК МЕНИДЖМЪНТА

За повече информация и записване, обадете се на: +359893519876

©Management Center "Open Mind" Ltd. - Dr. Viktor Hadjiev, PhD